audyt

(rekrutacja zakończona) Praca na stanowisku: specjalista ds. kontroli wewnętrznej – audytor wewnętrzny

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzi otwartą rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej – audytor wewnętrzny

Miejsce pracy: Kraków

Obowiązki :

 • przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych w komórkach organizacyjnych Instytutu w celu dokonania oceny Systemu Kontroli Wewnętrznej, oraz przedstawienia zaleceń i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania jednostki
 • monitorowanie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniach, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających mających na celu ocenę dostosowania audytowanej działalności do rekomendacji zawartych w sprawozdaniach z audytu
 • dokumentowanie wyników analizy ryzyka w celu przygotowania planów i programów zadań audytowych uzgodnionych z Dyrektorem Oddziału w oparciu o rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Instytutu
 • uczestniczenie w procesie analizy ryzyka procesów zachodzących w obszarach działania Instytutu na podstawie zebranych informacji i prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
 • gromadzenie planów audytu, sprawozdań z wykonania planów i innych dokumentów,
  przygotowywanie na ich podstawie informacji i materiałów dla Dyrektora Oddziału
 • współpraca z Oddziałami w Warszawie i Gliwicach w celu wypracowania metodyki audytu wewnętrznego oraz koordynacja zadań audytowych zleconych przez Dyrektora Oddziału
 • prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego

Wymagania :

 • uprawnienia do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych (art. 286 ust.1)
 • wykształcenie wyższe
 • min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • mile widziane doświadczenie zawodowego w ochronie zdrowia lub administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej
 • komunikatywność

Oferujemy :

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 • pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego
 • możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie

Pracodawca informuje, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy) i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu  i zakresie pracy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy zawrzeć klauzule:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym również dla celów przyszłych rekrutacji.”

“Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
Macie Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.”

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższych klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody kandydata na wykorzystanie danych zawartych w aplikacji, jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl

W tytule e-maila prosimy o podanie stanowiska pracy, na które Państwo aplikują.

oprac. EB

Możliwość komentowania została wyłączona.