DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej NIO PIB Oddziału w Krakowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego krakow.nio.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.05.2021

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Niespełniony minimalny kontrast tekstu do tła na jakim się znajduje
  • Na stronie opublikowano niedostępne cyfrowo dokumenty
  • Po powiększeniu strony do 200% brak możliwości skorzystania z menu hamburger poruszając się po stronie za pomocą klawiatury
  • Niedostępne menu główne na urządzeniach mobilnych przy włączonym czytniku ekranu
  • Niejasny cel linku, zdublowane link
  • Po błędnie wpisanym adresie e-mail w formularzu kontaktowym brak instrukcji jak wypełnić pole e-mail
  • Informacja o błędzie w wypełnianym formularzu kontaktowym nie jest przekazywana przez technologię asystującą

Na stronie internetowej https://krakow.nio.gov.pl/ w zakładce DOSTĘPNOŚĆ znajdują się procedury dostępne dla elektronicznych czytników ekranu oraz tłumaczenia na PJM.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.05.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 20.05.2021 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 21.03.2024 r. Przegląd deklaracji sporządzono na podstawie audytu z Ministerstwa Zdrowia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności Rafałem Konopka na adres dostepnosc@krakow.nio.gov.pl lub pod nr tel: 12 634-84-66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NIO PIB Oddział w Krakowie zlokalizowano w 9 budynkach stanowiących zwartą zabudowę śródmiejską, leżących w obrębie układu urbanistycznego oraz zespołu dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – „Piasek” wpisanych do rejestru zabytków pod numerem A-1446/M decyzją z dnia 15.10.2015 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. Ze względu na walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe część budynków figuruje ponadto w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Budynki połączone ze sobą stanowią kompleks dostępny dla pacjentów.

Pracownia Diagnostyki Obrazowej PET/CT, ul. Garncarska 11

Budynek Główny- Garncarska 11/13, ul. Garncarska 11/13

Budynek Administracyjny- Garncarska 9, ul. Garncarska 9

Pawilon Przyspieszacza Liniowego Neptun-10 CLINAC 600, ul. Garncarska 11

Bunkier Akceleratora Liniowego CLINAC 2300, ul. Garncarska 11

Rozbudowa Zakładu Radioterapii, ul. Garncarska 11

Pawilon Terapii Megawoltowej- Garncarska 11, ul. Garncarska 11

Pomieszczenia dla Akceleratora Liniowego wraz z zapleczem, ul. Garncarska 11

Część szpitala i przychodnia-Garncarska 15/17, ul. Garncarska 15/17

Kompleks szpitalny dostępny jest dla pacjentów poprzez 3 wejścia: od ulicy Garncarskiej 11 oraz poprzez dziedziniec wewnętrzny z Garncarskiej 15 i Garncarskiej 17.(Ponadto dostępne jest jedno dodatkowe wejście dla personelu i 4 wejścia techniczne i gospodarcze).

Wejście główne Przychodni Przyklinicznej oraz wejście do Zakładu Radioterapii jest dostępne przez dziedziniec (pod filarami). Pozbawione jest barier architektonicznych, jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchową, poruszających się na wózkach, z niedowidzeniem (poprzez asystę pracownika). Przy wejściu głównym Przychodni Przyklinicznej znajduje się Rejestracja wyposażona w system „kolejkowy” funkcjonujący również głosowo (dla pacjentów niedowidzących) wspierany przez portiera. W system ten wyposażona jest cała Przychodnia Przykliniczna.

Rejestracja główna i rejestracja Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej wyposażona jest w pętle indukcyjną. Pętla indukcyjna znajduje się również na Oddziale Chemioterapii Dziennej.

W Narodowym Instytucie Onkologii w Oddziale w Krakowie zatrudniony jest Asystent ds. obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, ponadto jest 6 osób posługujących się PJM.

Gabinety lekarskie i kliniki na wszystkich kondygnacjach są dostępne dla pacjentów poruszających się na wózkach poprzez szerokie, zgodne z obowiązującymi przepisami korytarze oraz dostosowane do ich potrzeb windy. Sześć wind przeznaczonych jest do komunikacji pacjentów, dodatkowo funkcjonują trzy windy techniczno – gospodarcze.
Miejsca parkingowe dla pacjentów zabezpieczają miejskie parkingi w strefie płatnego parkowania, zlokalizowane w ciągu ulicy Garncarskiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Panele w windach są przystosowane dla niewidomych poprzez zastosowanie alfabetu Braille`a. Poza windami w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

POBIERZ DEKLARACJĘ W FORMACIE PDF