DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej nio-krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego

krakow.nio.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-19

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne
Część informacji dotyczących zamówień, biuletynów naukowych jest publikowanych w formie skanów bez warstwy tekstowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Katarzyną Strzałkowską na adres poczty elektronicznej rzecznik.prasowy@krakow.nio.gov.pl, numer telefonu +48 787 236 872 lub informatykiem Rafałem Filipem na adres poczty elektronicznej informatyk@krakow.nio.gov.pl, numer telefonu +48 12 63 48 584. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej podmiotu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

NIO PIB Oddział w Krakowie zlokalizowano w 9. budynkach stanowiących zwartą zabudowę śródmiejską, leżących w obrębie układu urbanistycznego oraz zespołu dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa  –  „Piasek” wpisanych do rejestru zabytków pod numerem A-1446/M decyzją z dnia 15.10.2015 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. Ze względu na walory architektoniczne, urbanistyczne i kulturowe część budynków figuruje ponadto w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Budynki połączone ze sobą stanowią kompleks dostępny dla pacjentów.

W celu maksymalnego wykorzystania istniejącej powierzchni przeprowadzono szereg prac, których celem było zlikwidowanie barier i dostosowanie istniejących obiektów do pracy z pacjentem. 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PET/CT, ul. Garncarska 11

BUDYNEK GŁÓWNY- GARNCARSKA 11/13, ul. Garncarska 11/13

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY- GARNCARSKA 9, ul. Garncarska 9

PAWILON PRZYSPIESZACZA LINIOWEGO NEPTUN-10 (CLINAC 600, ul. Garncarska 11

BUNKIER AKCELERATORA LINIOWEGO CLINAC 2300, ul. Garncarska 11

ROZBUDOWA ZAKŁADU RADIOTRAPII, ul. Garncarska 11

PAWILON TERAPII MEGAWOLTOWEJ- GARNCARSKA 11, ul. Garncarska 11

POMIESZCZENIA DLA AKCELERATORA LINIOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM, ul. Garncarska 11

CZĘŚĆ SZPITALNA I PRZYCHODNIA-GARNCARSKA 15/17, ul. Garncarska 15/17

Kompleks szpitalny dostępny jest dla pacjentów poprzez 3 wejścia: od ulicy Garncarskiej 11 oznaczone literą B oraz poprzez dziedziniec wewnętrzny z Garncarskiej 15 – litera C i Garncarskiej 17- litera D. (Ponadto dostępne jest jedno dodatkowe wejście dla personelu i 4 wejścia techniczne i gospodarcze).

Wejście C – główne wejście do Przychodni Przyklinicznej – pierwszego kontaktu pacjenta z Instytutem pozbawione jest barier architektonicznych, jest dostępne dla osób z dysfunkcją ruchową, poruszających się na wózkach, z niedowidzeniem (poprzez asystę pracownika). Przy wejściu znajduje się Recepcja i Rejestracja wyposażona w system „kolejkowy” funkcjonujący również głosowo (dla pacjentów niedowidzących). W system ten wyposażona jest cała Przychodnia Przykliniczna.

Gabinety lekarskie i kliniki na wszystkich kondygnacjach są dostępne dla pacjentów poruszających się na wózkach poprzez szerokie, zgodne z obowiązującymi przepisami korytarze oraz dostosowane do ich potrzeb windy. Sześć wind przeznaczonych jest do komunikacji  pacjentów, dodatkowo funkcjonują trzy windy techniczno – gospodarcze.
W budynku zapewniona jest pomoc pracownika w formie asysty dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla pacjentów zabezpieczają miejskie parkingi w  strefie płatnego parkowania, zlokalizowane w ciągu ulicy Garncarskiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Panele w windach są przystosowane dla niewidomych poprzez zastosowanie alfabetu Braille`a. Poza windami w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).