ZESPÓŁ DS. ETYKI

W NIO-PIB w Krakowie funkcjonuje Zespół ds. Etyki powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Do zadań Zespołu należy:

  1. Pomoc pracownikom, pacjentom i ich rodzinom w rozwiązywaniu problemów natury etycznej;
  2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej w relacjach pacjent/opiekun prawny pacjentów a osoba wykonująca zawód medyczny;
  3. Podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowych zachowań etycznych;
  4. Działania na rzecz aktywnego udziału pracowników NIO-PIB w Krakowie w procesie kształtowania, popularyzacji i przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Pracowników NIO-PIB  wprowadzonego dnia 31 lipca 2017r. Zarządzeniem Dyrektora nr 36/2017 oraz innych obowiązujących grupy zawodowe Kodeksów Etyki.

 

Skład Zespołu ds. Etyki:

mgr Małgorzata Tomczyk – Przewodniczący Komisji – Koordynator
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
mgr Anna Dutkiewicz
Izabela Jaglarz
mgr Wanda Konopelska
mgr Anna Gąsiorowska

Zgłaszanie sprawy odbywa się poprzez przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres: etyka@krakow.nio.gov.pl lub drogą pocztową na adres: Zespół ds. Etyki NIO-PIB Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków