RODO DLA PACJENTA

Drogi Pacjencie,

W zakresie przetwarzania danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 1. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, którym jest Dawid Bochenek i z którym można się kontaktować poprzez adres mailowy: iod@krakow.nio.gov.pl, lub tradycyjnie na adres Administratora danych.
 1. Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych –
  z którymi zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych.
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba Pani/ Pana dane osobowe zostaną zabezpieczone odpowiednimi instrumentami prawnymi.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 1. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 25 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 20 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczeń medycznych, poza sytuacjami wymagającymi udzielenia pacjentowi natychmiastowej pomocy lekarskiej.
 1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.