Mężczyzna pisze coś na kartce

Praca na stanowisku: specjalista ds. dotacji i projektów unijnych w Dziale Organizacyjnym

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział
w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.

Aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

SPECJALISTA DS. DOTACJI I PROJEKTÓW UNIJNYCH W DZIALE ORGANIZACYJNYM

Nr ref. DO/1/2022

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub prawniczym
 • bardzo dobra znajomość pakietu MC Office
 • samodzielność, dokładność, wnikliwość oraz dobra organizacja pracy
 • zdolność do analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • pozyskiwanie dotacji finansowych w ramach projektów unijnych oraz dotacji ministerialnych, w tym:
 • pozyskiwanie oraz analizowanie niezbędnych informacji do tworzenia projektów/wniosków aplikacyjnych
 • udział w procesie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym bieżąca współpraca
  z jednostkami organizacyjnymi Instytutu
 • rozliczanie finansowe projektów, w tym: kontrola prawidłowości angażowania personelu, wystawionych faktur, sporządzanie wniosków o płatność, analiz wykonania budżetu w trakcie realizacji, prowadzenie bieżącej ewidencji związanej z wydatkowaniem środków w ramach projektów, monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków
 • opracowywanie dokumentów organizacyjnych Instytutu
 • realizacja wniosków w trybie dostępu do informacji publicznej
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw do reprezentacji Instytutu
 • opracowywanie projektów pism do podmiotów zewnętrznych
 • prowadzenie konkursów na świadczenia zdrowotne
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi
 • prowadzenie BIP

Dużym atutem będzie:

 • znajomość zasad księgowości
 • znajomość przepisów ustaw: o instytutach badawczych, działalności leczniczej
  oraz zamówieniach publicznych 
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów
 • znajomość zasad ubiegania się i rozliczania projektów finansowych ze środków Agencji Badań medycznych, Programów ramowych KE
 • wiedza na temat aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów B+R
  w szczególności finansowanych z Narodowego Centrum badań i Rozwoju
 • znajomość zasad oraz umiejętność tworzenia analiz kosztów i korzyści, budżetów, harmonogramów rzeczowo-finansowych dla projektów B+R, a także udział w ich realizacji i sprawozdawczości

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat
 • warunki do rozwoju zawodowego
 • pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • pracę w małym zespole w przyjaznej i miłej atmosferze
 • godziny pracy: 7.25 – 15.00
 • świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego
 • możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie
 • wzajemną pomoc i wsparcie przełożonego i  współpracowników

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl do dnia 31.10.2022 r.,
w temacie e-maila prosimy o podanie: „Nr ref. DO/1/2022”

Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy będący instytutem badawczym)
i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę”.

Brak zawarcia w przesłanej aplikacji (CV) powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy wpisać w przesłanej aplikacji (CV) dobrowolną klauzulę  na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie
z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane,
  w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 8. Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
 9. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
  do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
 11. Macie Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych;
  1. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. usunięcia danych osobowych;
  1. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

oprac. AS

Możliwość komentowania została wyłączona.