Akta

Praca na stanowisku: statystyk medyczny

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział
w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.

Aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

STATYSTYK MEDYCZNY

Nr ref. STATM/1/2022

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakiet MC Office (szczególnie Excel);
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Komunikatywność, empatia, otwartość, dokładność i terminowość;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Odpowiedzialność.

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Prowadzenie prac związanych z wydawaniem i przechowywaniem indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów znajdującej się w pomieszczeniach Archiwum m.in.

1) przygotowywanie dokumentacji medycznej pacjentów zarejestrowanych w dniu bieżącym oraz na następny dzień wg list wydrukowanych z systemu informatycznego,

2) rozdzielanie przygotowanej dokumentacji medycznej pacjentów do poszczególnych gabinetów Przychodni Przyklinicznej,

3) przygotowywanie dokumentacji medycznej do pracowni diagnostycznych,

4) przygotowywanie dokumentacji medycznej pacjentów dla potrzeb lekarzy,

5) segregowanie wracającej dokumentacji medycznej i układanie jej w szafach archiwalnych;

 • Pisanie podkładek bibliotecznych i włączanie ich do układu indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów;
 • Prace konserwatorskie uszkodzonych kopert z indywidualną dokumentacją medyczną pacjentów;
 • Prowadzenie ewidencji historii chorób tzw. katalogu kart akcesyjnych;
 • Katalogowanie i porządkowanie kart naukowych;
 • Przygotowywanie kserokopii dokumentacji medycznej dla pacjentów na podstawie odpowiednio złożonych wniosków;
 • Zaopatrywanie Archiwum Dokumentacji Medycznej w materiały biurowe znajdujące się w magazynie
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i personelem medycznym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Praca w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • Możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie.

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl do dnia 30 września 2022r., w temacie e-maila prosimy o podanie: „Nr ref. STATM/1/2022”

Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy będący instytutem badawczym)
i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami. W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę”.

Brak zawarcia w przesłanej aplikacji (CV) powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy wpisać w przesłanej aplikacji (CV) dobrowolną klauzulę  na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie
z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane,
  w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 8. Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
 9. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
 11. Macie Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych;
  1. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. usunięcia danych osobowych;
  1. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

oprac. JP

Możliwość komentowania została wyłączona.