adult-4402808_1920

Konkurs na stanowisko naukowe Profesora Instytutu – zgłoszenia do 30 listopada 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza konkurs

na stanowisko naukowe Profesora Instytutu w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

1. Od kandydatów przystępujących do konkursu wymagane są następujące podstawowe kwalifikacje i umiejętności:

 1. dyplom lekarza medycyny;
 2. stopień naukowy: doktora habilitowanego nauk medycznych;
 3. specjalizacja w dziedzinie radioterapii onkologicznej lub w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie radioterapii onkologicznej;
 4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem co najmniej na poziomie B2;
 5. udokumentowany dorobek naukowy:
 • obejmujący min. 70 artykułów naukowych (oryginalne, kazuistyczne, przeglądowe, listy do redakcji) w dyscyplinie medycyna, opublikowanych w czasopismach naukowych z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (w latach poprzednich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) lub Liście Filadelfijskiej,
 • w minimum 15 artykułach naukowych, z list podanych powyżej, Kandydatka /Kandydat powinna / powinien być pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym,
 • punktacja Impact Factor (IF) z całego dorobku min. 130 pkt;

dodatkowe kwalifikacje obejmują:

 • studia magisterskie lub podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia;
 • zagraniczne staże naukowe;
 • dodatkowe specjalizacje lekarskie;
 • członkostwo w towarzystwach naukowych;
 • doświadczenie dydaktyczne (prowadzenie zajęć ze studentami, lekarzami w trakcie stażu podyplomowego, sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarskiej, wykłady w ramach kursów specjalizacyjnych, zjazdów i kongresów);
 • autorstwo/współautorstwo podręczników, monografii/rozdziałów w podręcznikach – minimum 5 pozycji.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przez mnie dokumentach przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”;
 2. deklarację podpisania oświadczeń: „Ja niżej podpisana/podpisany deklaruję, że w dniu podpisania umowy o pracę lub aneksu do umowy o pracę – zatrudnienie na stanowisku naukowym, podpiszę następujące oświadczenia: „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową” oraz „Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie” (dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne);
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wymagania określone w pkt 1. Kwalifikacje podstawowe lit. a-e i kwalifikacje dodatkowe lit. f-k ogłoszenia o konkursie;
 4. życiorys;
 5. list motywacyjny;
 6. wykaz publikacji naukowych z podziałem na prace oryginalne, przeglądowe, rozdziały w podręcznikach,
 7. spis prowadzonych lub współprowadzonych projektów naukowych z wykazem czynności wykonywanych przy projektach,
 8. oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe profesora Instytutu – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie (miejsce pracy: Zakład Radioterapii, NIO-PIB Oddział w Krakowie), adres: Dział Nauki, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków do dnia 30 listopada 2022 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym Komisja konkursowa dokona oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.

Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do 14 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną listownie lub pocztą elektroniczną.

Kryteria wyboru kandydata: aktywność i osiągnięcia naukowe.

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. 12 63 48 230

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej zwanych „danymi osobowymi” jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) Oddział w Krakowie z siedzibą przy ul. Garncarskiej 11, 31-115 Kraków.

Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB Oddział w Krakowie można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. Tel. 12 63 48 489, e-mail: iod@onkologia.krakow.pl.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w:

 • ofercie złożonej w niniejszym postepowaniu;
 • zapytaniach i wnioskach złożonych w trakcie trwania niniejszego postepowania;
 • pismach dotyczących niniejszego postępowania;

NIO-PIB Oddział w Krakowie będzie przetwarzał w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa,
  w szczególności z: ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy,
  na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie: ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania konkursowego na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze, osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz NIO-PIB usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną.

Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania konkursowego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od końca roku po zakończeniu postępowania konkursowego, natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach prac Komisji konkursowej przechowywane będą przez okres 25 lat. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany ustawą o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie odrzucenie oferty i brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników postępowania konkursowego oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników);
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec danych osobowych, gdyż podstawą prawną Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

oprac. Dział Nauki, WB

Możliwość komentowania została wyłączona.