obrona_doktorska

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej lekarz Aleksandry Ambickiej 9 października 2023 r.

Komisja doktorska zaprasza na posiedzenie w dniu 9 października 2023  roku o godz. 10.00 w sali wykładowej przy Bibliotece Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, na którym odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

lek. Aleksandry Ambickiej

Tytuł rozprawy: Znaczenie rokownicze wybranych cech podścieliska guza u chorych na raka gruczołu piersiowego z nadekspresją białka HER2 leczonych uzupełniająco trastuzumabem

Promotor:
dr hab. Agnieszka Adamczyk

Promotor pomocniczy:
dr Agnieszka Harazin-Lechowska

Recenzenci:
dr hab. Maria Litwiniuk, prof. UM
dr hab. Andrzej Kram

Link do spotkania:

Link do teams:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM3N2U1MzMtZTEwOS00YTQ5LWEzMGQtOTdkMzNmZmVkZDI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225901a8ba-104f-4ee6-8bbb-f464ca27aa7e%22%2c%22Oid%22%3a%22b63f7c76-ab67-474e-99dd-a74823682642%22%7d

Możliwość komentowania została wyłączona.