laptop-1149412_1920 (1)

Pracownik w Sekcji Zamówień Publicznych

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych (stanowisko zależne od posiadanego doświadczenia)

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, preferowane: prawnicze,
• Minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy w Dziale Zamówień Publicznych po stronie Zamawiającego,
• Dobra znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych oraz aktualna wiedza z tego obszaru,
• Zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania informacji,
• Inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
• Umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz systemu informacji prawnej LEX,
• Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.


Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:
• Samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
• Interpretacja przepisów z zakresu zamówień publicznych,
• Tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi NIO PIB Oddziału
w Krakowie, współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
• Przygotowywanie projektów umów oraz umów końcowych, po zakończeniu postępowań,
• Archiwizacja i ewidencja postępowań przeprowadzonych procedur o udzielenie zamówień publicznych,
• Przygotowywanie zapytań ofertowych (postępowania do 130 000 zł).

Dodatkowo:
• Mile widziane doświadczenie w obsłudze Bazy Konkurencyjności, umiejętności obsługi systemu informacji prawnej LEX oraz systemu ProPublico.
• Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu postępowań na udzielanie świadczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.


Oferujemy:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Prace w stałych godzinach od poniedziałku do piątku,
• Możliwość doskonalenia swoich umiejętności i zdobywanie wartościowego doświadczenia,
• Przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu,
• Możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) do dnia 31.10.2023 r., w wersji elektronicznej na adres kadry@krakow.nio.gov.pl wpisując w temacie e-maila: Nr ref. DZPiZ/8/2023

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.
W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę”.

Brak zawarcia w przesłanej aplikacji (CV) powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Dodatkowo, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy wpisać w przesłanej aplikacji (CV) dobrowolną klauzulę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie
z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@krakow.nio.gov.pl
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy
 8. i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 9. Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
 10. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 11. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
 12. Macie Państwo prawo do:
  a) dostępu do swoich danych;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) usunięcia danych osobowych;
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Możliwość komentowania została wyłączona.