pielęgniarz

Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych – termin składania dokumentów: 31 maja 2021

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie ogłasza konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych:

Bloku Operacyjnego,
Kliniki Chirurgii Onkologicznej,
Kliniki Urologii Onkologicznej,
Kliniki Ginekologii Onkologicznej,
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Kliniki Radioterapii, Kliniki Onkologii Klinicznej,
Oddziału Chemioterapii Dziennej,
Przychodni Przyklinicznej,
Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Miejsce pracy:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.

Wymagane kwalifikacje kandydatów na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Klinice Urologii Onkologicznej, Klinice Ginekologii Onkologicznej:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 3- letni staż pracy, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie o profilu zabiegowym lub
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki oraz 3- letni staż pracy, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie o profilu zabiegowym lub
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3- letni staż pracy w szpitalu, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie o profilu zabiegowym lub
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4-letni staż pracy w szpitalu, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie o profilu zabiegowym
 • preferowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników

Wymagane kwalifikacje kandydatów na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych na Bloku Operacyjnym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinice Radioterapii, Klinice Onkologii Klinicznej, Oddziale Chemioterapii Dziennej, Przychodni Przyklinicznej, Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 3- letni staż pracy, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie zgodnie z profilem jednostki lub
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki oraz 3- letni staż pracy, w tym, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie zgodnie z profilem jednostki lub
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3- letni staż pracy w szpitalu, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie zgodnie z profilem jednostki lub
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4-letni staż pracy w szpitalu, w tym 2 lata pracy w klinice/oddziale/zakładzie zgodnie z profilem jednostki
 • preferowane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
 • Kandydaci muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a także oświadczam, iż uzyskałem informacje dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie.”
 • dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające staż pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 2 lat pracy.

Dokumenty prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej ……………………….. (wpisać nazwę komórki organizacyjnej ) w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krakowie”
na adres: Sekretariat Dyrektora Oddziału Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska11, 31-115 Kraków do dnia 31.05.2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.

W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do 14 dni od daty upływu terminu zgłoszeń, o czym kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych,  tel. (12) 63 48 284, (12) 63 48 495, (12) 63 48 476 oraz Naczelna Pielęgniarka tel. (12) 63 48 261.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z konkursem na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej.

 1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia     2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), przedstawiam następujące informacje:
 2. Administratorem danych osobowych osób aplikujących na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul Garncarska 11, 31-115 Kraków.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@onkologia.krakow.pl lub listownie na adres siedziby administratora danych, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie Pana/Pani kandydatury na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
  z przepisów ustawy z dnia z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
 6. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa.
 7. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 8. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie administratora.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia prowadzenia postępowania konkursowego, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez czas dłuższy
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 13. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mającego siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193.

Możliwość komentowania została wyłączona.