adult-4402808_1920

Konkurs na dwa stanowiska naukowe adiunkta – zgłoszenia do 29 kwietnia 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na:

dwa stanowiska naukowe adiunkta

miejsce pracy: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 30-115 Kraków
Klinika Onkologii Klinicznej

Od kandydatów przystępujących do konkursu wymagane są następujące podstawowe kwalifikacje i umiejętności:
a) dyplom lekarza medycyny;
b) stopień naukowy: doktora nauk medycznych;
c) specjalizacja w dziedzinie onkologii klinicznej;
d) minimum pięcioletni okres pracy w oddziale onkologii lub klinice onkologii oraz aktualne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu (bez względu na charakter zatrudnienia) w oddziale onkologii lub klinice onkologii;
e) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
f) udokumentowany dorobek naukowy:
• obejmujący min. 25 artykułów naukowych w dyscyplinie onkologia, opublikowanych,
• w czasopismach naukowych z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (w latach poprzednich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) lub Liście Filadelfijskiej,
• w minimum 5 artykułach naukowych, z list podanych powyżej, Kandydatka / Kandydat powinna / powinien być pierwszym autorem,
• punktacja Impact Factor (IF) z całego dorobku min. 40 pkt.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

a) deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przez mnie dokumentach przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”;

b) deklarację podpisania oświadczeń: „Ja niżej podpisana/podpisany deklaruję, że w dniu podpisania umowy o pracę lub aneksu do umowy o pracę – zatrudnienie na stanowisku naukowym, podpiszę następujące oświadczenia: „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową” oraz „Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie” (dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne);

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i wymagania określone w pkt 1. kwalifikacje podstawowe lit. a-f i kwalifikacje dodatkowe lit. a-h ogłoszenia o konkursie;

d) życiorys;

e) list motywacyjny;

f) wykaz publikacji naukowych z podziałem na prace oryginalne, przeglądowe, rozdziały w podręcznikach;

g) spis prowadzonych lub współprowadzonych projektów naukowych z wykazem czynności wykonywanych przy projektach;

h) oświadczenia o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dodatkowe kwalifikacje obejmują:
a) studia podyplomowe z zakresu badań klinicznych;
b) zagraniczne staże naukowe;
c) studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia;
d) doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych;
e) dodatkowe specjalizacje lekarskie;
f) członkostwo w towarzystwach naukowych;
g) doświadczenie dydaktyczne (prowadzenie zajęć ze studentami, lekarzami w trakcie stażu podyplomowego, sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarskiej, wykłady w ramach kursów specjalizacyjnych, zjazdów i kongresów);
h) autorstwo/współautorstwo podręczników, monografii/rozdziałów w podręcznikach.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta – Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Odział w Krakowie (miejsce pracy: Klinika Onkologii Klinicznej, NIO-PIB Oddział w Krakowie)”, adres: Dział Nauki, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków do dnia 29 kwietnia 2022 r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach. W pierwszym Komisja konkursowa dokona oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów.
Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do 14 dni od daty upływu terminu zgłoszenia kandydatur, o czym poinformuje pisemnie lub pocztą elektroniczną kandydatów.
Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną listownie lub pocztą elektroniczną.
Kryteria wyboru kandydata: aktywność i osiągnięcia naukowe.
Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Nauki tel. 12 63 48 230.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej zwanych „danymi osobowymi” jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (dalej „NIO-PIB”) Oddział w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Garncarska 11-13, 31-115 Kraków.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w NIO-PIB Oddział w Krakowie można się skontaktować telefonicznie lub e-mailowo. Tel. 12 63 48 489, e-mail: iod@onkologia.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w:
  a) ofercie złożonej w niniejszym postepowaniu;
  b) zapytaniach i wnioskach złożonych w trakcie trwania niniejszego postepowania;
  c) pismach dotyczących niniejszego postępowania;
  NIO-PIB Oddział w Krakowie będzie przetwarzał w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postepowania konkursowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi:
  a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest niezbędne podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ze względu na uzasadnione interesy Administratora, w zakresie: ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania konkursowego na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze, osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz NIO-PIB Oddział w Krakowie usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz świadczące pomoc prawną.
 5. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania konkursowego zawierająca Pani/Pana dane osobowe będzie przechowywana przez okres 5 lat od końca roku po zakończeniu postępowania konkursowego, natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w ramach prac Komisji konkursowej przechowywane będą przez okres 25 lat. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany ustawą o narodowych zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie odrzucenie oferty i brak możliwości udziału w postępowaniu konkursowym.
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan:
   prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników postępowania konkursowego oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników);
   prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu:
   prawo do usunięcia danych osobowych;
   prawo do przenoszenia danych osobowych;
   prawo sprzeciwu wobec danych osobowych, gdyż podstawą prawną Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

oprac. Dział Nauki

Możliwość komentowania została wyłączona.