Recepcja

Komunikat dla Pacjentów – obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski na czas powyżej 1 miesiąca

Informujemy, że Pacjenci będący obywatelami Ukrainy, przebywający w Polsce na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wyjechali z Polski na czas powyżej 1 miesiąca tracą – zgodnie z art. 11. 2. przywołanej ustawy – uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

W celu kontynuacji leczenia osoby te powinny dokonać przywrócenia swojego statusu ubezpieczenia zdrowotnego w wybranym urzędzie miejskim, gdzie składany był wniosek o nadanie numeru PESEL ze względu na podział dzielnicowy.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ – ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ВИЇХАЛИ З ПОЛЬЩІ  НА ТЕРМІН ПОНАД 1 МІСЯЦЬ

Повідомляємо, що пацієнти – громадяни України, які легально перебувають у Республіці Польщі на підставі Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, після виїзду з території Польщі на термін понад 1 місяць втрачають право на медичне обслуговування в Польщі, відповідно до статі 11. п. 2. вищезгаданого закону.

Для продовження лікування цим особам необхідно відновити статус медичного страхування у відповідній місцевій державній адміністрації, яка видала номер PESEL, згідно з адміністративно-територіальним розподілом.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ – ГРАЖДАН УКРАИНЫ, УЕХАВШИХ ИЗ ПОЛЬШИ НА СРОК БОЛЬШЕ 1 МЕСЯЦА

Сообщаем, что пациенты, являющиеся гражданами Украины находящиеся в Республике Польша на основании Закона от 12 марта 2022 года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, покинувшие территорию Польши на срок свыше 1 месяца теряют право на медицинское обслуживание в Польше, в соответствии со статьей 11. п. 2. вышеупомянутого закона.

Для продолжения лечения этим лицам необходимо восстановить статус медицинского страхования в соответствующей местной государственной администрации, выдававшей номер PESEL, согласно административно-территориальному делению.

oprac. KS, tłumaczenie: TS

Możliwość komentowania została wyłączona.