flaga Ikraina-tło

Повідомляємо, що… – informacja dla pacjentów z Ukrainy z dnia 17 marca 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie obejmuje leczeniem obywateli Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Aby stać się pacjentem Instytutu należy skontaktować się z rejestracją celem ustalenia terminu. Należy dostarczyć dokumentację medyczną w języku polskim i ukraińskim (tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego lub innego pod warunkiem potwierdzenia tłumaczenia podpisem). Informujemy, że w przypadku braku możliwości przetłumaczenia NIO-PIB Oddział w Krakowie oferuje pomoc dzięki współpracy z Wolontariuszami. Terminy konsultacji wyznaczone będą zgodnie obowiązującą kolejką oczekujących.

Повідомляємо, що НІО надає медичну допомогу громадяном України згодно із Законом з дня 12 Березня 2022 року о допомозі громадяном України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни. Щоб стати пацієнтом Інститута треба сконтактуватися із реєстрацією з метою призначення часу і дати прийому. Треба взяти з собою медичну документацію польскою та українською мовою (переклад зроблений присяжним перекладачем або іншим перекладачем за умови підтвердження перекладу підписом). Інформуємо, що у разі відсутності можливості перекладу НІО надає допомогу завдяки співпраці з Волонтерами. Дати консультацій призначатимуться згідно з чергою чекаючих.

Сообщаем Вам, что НИО предоставляет медицинскую помощь гражданом Украины согласно с Законом с дня 12 марта 2022 года о помощи граджаном Украины всзвязи с вооружённым конфликтом на территории страны. Чтобы стать пациентом Института нужно сконтатироваться с регистрацией с целью назначения приёма. Нужно взять с собой медицинскую документацию на польском и украинском языке (перевод сделанный присяжным переводчиком или другим переводчиком при условии подтверждения перевода подписью). Информируем, что в случае отсутствия возможности перевода НИО предоставляет помощь благодаря сотрудничестве с Волонтёрами. Даты консультаций будут назначены согласно очереди ожидающих.

oprac. SK

Możliwość komentowania została wyłączona.