obrona_doktorska

Publiczne obrony rozpraw doktorskich lek. Oleksija Potapova oraz lek. Marty Kołodziej-Rzepy – 22 listopada 2022

Komisje doktorskie zapraszają na posiedzenie w dniu 22 listopada 2022 roku w sali wykładowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie, ul. Garncarska 11, na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*:

lek. Oleksija Potapova o godzinie 12:00

Tytuł rozprawy:
Laparoscopic training programs in surgical oncology. From dry lab through live animal model to the surgical oncology clinic

Promotor:
dr hab. Andrzej Komorowski, prof. UR

Recenzenci:
prof. dr hab. Michał Grąt
dr hab. Jakub Kenig, prof. UJ

oraz sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Oleksijowi Potapovowi stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

lek. Marty Kołodziej-Rzepy o godzinie 13:00

Tytuł rozprawy:
Porównanie ekspresji wybranych markerów nowotworowych komórek macierzystych między podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi z infekcją HPV16 i podgrupą chorych na nowotwory narządów głowy i szyi bez infekcji HPV16

Promotor:
dr hab. Beata Biesaga, prof. NIO-PIB

Recenzenci:
prof. dr hab. Robert Jach
dr hab. Tomasz Gosiewski

oraz sformułowanie wniosku do Rady Naukowej o nadanie lek. Marcie Kołodziej-Rzepie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.

dr hab. n. med. Tomasz Banaś
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Naukowych
Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie

*Publiczna obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Link do spotkania zostanie wygenerowany na stronie internetowej NIO-PIB Oddział w Krakowie.

Linki na platformie Microsoft Teams:

Do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Oleksija Potapova o godzinie 12:00

Kliknij, aby dołączyć do spotkania

Do publicznej obrony rozprawy doktorskiej lek. Marty Kołodziej-Rzepy o godzinie 13:00

Kliknij, aby dołączyć do spotkania

Informujemy, że rozprawy doktorskie są dostępne do wglądu w Bibliotekach Naukowych NIO-PIB w Warszawie oraz Oddziałów NIO-PIB w Gliwicach i Krakowie.

oprac. WB, KS

Możliwość komentowania została wyłączona.