Sala operacyjna male

Praca dla pielęgniarki/pielęgniarza na bloku operacyjnym

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzi otwartą rekrutację na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz na bloku operacyjnym

Miejsce pracy: Kraków

OBOWIĄZKI:

 • przyjęcie pacjenta na blok operacyjny, planowanie działań pielęgniarskich, sprawowanie całościowej opieki nad pacjentem podczas zabiegów operacyjnych
 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo procedur i czynności wykonywanych przy pacjencie operowanym w znieczuleniu ogólnym, całościowe, fachowe, biegłe planowe przygotowanie oraz instrumentowanie przy jego przeprowadzeniu i nadzorze
 • przestrzeganie norm i zasad wykonywania zawodu, monitorowanie i podnoszenie jakości świadczonej opieki, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji

WYMAGANIA:

 • preferowane wykształcenie wyższe pielęgniarskie
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • mile widziana ukończona specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
 • min. 1 rok doświadczenia w zawodzie
 • orientacja na pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność obsługi komputera – znajomość systemu AMMS

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie równoważnym, 7:35 lub 12-godzinnym
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego
 • możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl

W tytule e-maila prosimy o podanie stanowiska pracy, na które Państwo aplikują.

Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy) i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kandydatkami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
Macie Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) usunięcia danych osobowych;
5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

oprac. AŁ

Możliwość komentowania została wyłączona.