wózek inwalidzki

Praca na stanowisku: koordynator ds. dostępności

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział
w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.

Aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Nr ref. KOR/1/2022

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań programowych skierowanych do osób ze szczególnymi potrzebami;
 • Wiedza z zakresu zwiększania dostępności dla osób z różnymi typami niepełnosprawności;
 • Znajomość problematyki osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych,
  w środowisku społecznym, zakładzie pracy;
 • Praktyczna znajomość obsługi komputera (w tym pakietu MS Office);
 • Wysokie umiejętności społeczne, empatia;
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy;
 • Nastawienie na ciągłe poszerzanie wiedzy i samorozwój.

Mile widziane:

 • Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • Umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym;
 • Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub w administracji publicznej;
 • Doświadczenie we współpracy z mediami.

Zadania na ww. stanowisku, to między innymi:

 • Koordynowanie prac związanych z wdrożeniem rozwiązań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez NIO-PIB
  Oddział w Krakowie;
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Monitorowanie działalności NIO-PIB Oddziału w Krakowie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 • Koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem lub zlecaniem audytów dostępności oraz analizy funkcjonujących procedur;
 • Ocena zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi standardami i wytycznymi;
 • Opiniowanie rozwiązań z zakresu dostępności;
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 1/3 etatu;
 • Praca w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • Możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie.

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@onkologia.krakow.pl do dnia 31 października 2022r., w temacie e-maila prosimy o podanie: „Nr ref. KOR/1/2022”

Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy będący instytutem badawczym)
i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę”.

Brak zawarcia w przesłanej aplikacji (CV) powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy wpisać w przesłanej aplikacji (CV) dobrowolną klauzulę  na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie
z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane,
  w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 8. Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
 • Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
 • Macie Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

oprac. JP

Możliwość komentowania została wyłączona.