PRO-PATO

Praca na stanowisku: Konsultanta wyników badań genetycznych i molekularnych

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.

W ramach realizacji projektu pn. Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich

 (nr projektu GOSPOSTRATEG VI-0016/2021) poszukujemy:

Konsultanta wyników badań genetycznych i molekularnych

Nr ref. PRO-PATO/7/2023

Rodzaj umowy: zlecenie

Miejsce pracy: Kraków

OBOWIĄZKI:

  • konsultowanie wyników badań genetycznych i molekularnych wykonywanych w ramach realizacji projektu

WYMAGANIA:

  • wykształcenie wyższe – kierunek lekarski
  • tytuł lekarza specjalisty w zakresie genetyki klinicznej
  • tytuł naukowy profesora nauk medycznych
  • doświadczenie w pracy w zagranicznych laboratoriach molekularno-genetycznych (wymagane min. 10 lat pracy w ośrodkach uniwersyteckich)
  • publikacje naukowe z zakresu biologii molekularnej mięsaków (min. 20 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej)

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) wraz z dokumentami potwierdzającymi staż pracy i kwalifikacje do dnia 20.09.2023r., w wersji elektronicznej na adres kadry@krakow.nio.gov.pl wpisując w temacie e-maila: Nr ref. PRO-PATO/7/2023

Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy) i charakter pracy,

w pierwszej  kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział

w Krakowie, zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kandydatkami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy

obowiązkowo zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii               im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższej klauzuli jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dodatkowo można zawrzeć zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@krakow.nio.gov.pl Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.

Macie Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Możliwość komentowania została wyłączona.