elektryk - praca

Praca na stanowisku: Konserwator-elektryk

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział
w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.

Aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

KONSERWATOR-ELEKTRYK

Nr ref. SNST/1/2024

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne (również zawodowe), preferowane o profilu elektrycznym
 • aktualne uprawnienia energetyczne eksploatacyjne: SEP gr. 1 E
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze (przeglądy, konserwacje, naprawy lub modernizacje) systemów budynkowych, głównie systemy elektryczne i elektroniczne, wentylacja, klimatyzacja
 • doświadczenie z zakresu technicznej obsługi nieruchomości (instalacje elektryczne, chłodnictwo, klimatyzacja, gazownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, systemy BMS, systemy p. poż.)
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Outlook)
 • umiejętności realizacji zadań pod presją czasu
 • efektywna organizacja czasu pracy, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole

Zadania na stanowisku:

 • utrzymanie we właściwym porządku podległych urządzeń, instalacji, sieci oraz pomieszczeń
 • bieżące utrzymanie obiektu i jego infrastruktury
 • ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami komórki organizacyjnej
 • wykonywanie codziennych obchodów obiektu i weryfikowania pracy podległych urządzeń i instalacji
 • planowanie i nadzorowanie okresowych przeglądów
 • rozwiązywanie problemów technicznych, związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów
 • współpraca z firmami serwisującymi instalacje, w tym m. in. zgłaszanie poważniejszych usterek
  w celu naprawy lub zabezpieczenie instalacji do czasu przyjazdu serwisu
 • wykonywanie drobnych prac montażowych elektroenergetycznych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca według ustalonego grafika, w tym praca na zmiany
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego
 • możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie
 • wzajemną pomoc, wsparcie przełożonego i współpracowników
 • przyjazną atmosferę

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@krakow.nio.gov.pl do dnia 21.02.2024 r.
w temacie e-maila prosimy o podanie: „Nr ref. SNST/1/2024”

Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy będący instytutem badawczym)
i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu o pracę”.

Brak zawarcia w przesłanej aplikacji (CV) powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy wpisać w przesłanej aplikacji (CV) dobrowolną klauzulę  na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie
z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIO-PIB Oddziale w Krakowie

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: iod@krakow.nio.gov.pl
 4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane,
  w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 6. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 7. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
  28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 8. Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
 9. Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
  do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
 11. Macie Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych;
  1. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. usunięcia danych osobowych;
  1. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Możliwość komentowania została wyłączona.