NCBiR

(rekrutacja zakończona) Praca w ramach projektu pn. Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.

W ramach realizacji projektu pn. Centrum Diagnostyki Morfologicznej Mięsaków Tkanek Miękkich (nr projektu GOSPOSTRATEG VI-0016/2021) poszukujemy

INFORMATYKA

Nr ref. PRO-PATO/1/2022

Rodzaj umowy: zlecenie/dzieło

Miejsce pracy: Kraków 

OBOWIĄZKI:

 • przeprowadzenie analizy funkcjonalności systemu – określenie warunków jakie musi spełniać system elektronicznej rejestracji, aby możliwe było zapisanie w nim kompletu danych klinicznych i morfologicznych niezbędnych do postawienia ostatecznego rozpoznania (second opinion)
 • przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym z opisaną Metodyką Zarządzania i Dostarczania Sytemu.
 • uczestnictwo w przetargu prowadzonym na podstawie opracowanego OPZ do momentu rozstrzygnięcia przetargu na opisywane oprogramowanie

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe – kierunek informatyczny;
 • staż na stanowisku administratora systemów bazodanowych i systemów webowych (Windows, Linux) min. 15-letni;
 • praca w jednostce naukowo-badawczej lub uniwersyteckiej co najmniej 5 lat;
 • Znajomość środowiska baz danych MSSQL, PostgreSQL, MySQL;
 • Znajomość specyfiki technologii sieciowych;
 • Znajomość dyskowych systemów macierzowych;
 • Doświadczenie w przetargach i opracowywaniu OPZ, SIWZ/SWZ;
 • przygotowanie SIWZ/SWZ na systemy użytkowe oparte na technologiach WEB o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł w ciągu ostatnich 5 lat
 • przygotowanie SIWZ/SWZ na zakupy sprzętu (sieciowe, macierze itp.) na kwotę min. 500 000,00 zł w ciągu ostatnich 5 lat

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) wraz z dokumentami potwierdzającymi staż pracy i kwalifikacje do dnia 5 maja 2022 r., w wersji elektronicznej na adres:

pro-pato_mtm@onkologia.krakow.pl wpisując w temacie e-maila: Nr ref. PRO-PATO/1/2022

Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy) i charakter pracy, w pierwszej  kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę, w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kandydatkami.

W przesyłanej aplikacji CV prosimy obowiązkowo zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii  Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Brak zawarcia w przesyłanym CV powyższej klauzuli jest równoznaczne z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dodatkowo można zawrzeć zgodę na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym iod@onkologia.krakow.pl Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.

Macie Państwo prawo do:

1) dostępu do swoich danych;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

oprac. EB

Możliwość komentowania została wyłączona.