Grafika_Psycholog

Ogłoszenie o pracę – Psycholog

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzi działalność naukowo-badawczą, diagnostyczno-leczniczą, profilaktyczną oraz dydaktyczną w zakresie rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych, zajmuje się także epidemiologią onkologiczną.
Aktualnie poszukujemy kandydatów/tek na stanowisko:

PSYCHOLOG
Nr ref. PS/5/2024

Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • specjalista psychologii klinicznej lub psycholog kliniczny lub
 • psycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna lub
 • psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej
 • mile widziane posiadanie certyfikatu psychoterapeuty

Zadania na stanowisku:

 • wykonywacie czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem, w tym m.in. udzielanie świadczeń dla pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym oraz stacjonarnym
 • udział w pracy wielodyscyplinarnych zespołów prowadzących leczenie pacjentów
 • nawiązywanie kontaktów z rodzinami pacjentów oraz opieka nad nimi
 • przeprowadzanie psychologicznych badań diagnostycznych, w tym prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych badań
 • prowadzenie szkoleń dla personelu medycznego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • praca według ustalonego grafika
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia z zakładowego funduszu socjalnego
 • możliwość korzystania z dodatkowych ubezpieczeń na życie
 • wzajemną pomoc, wsparcie przełożonego i współpracowników
 • przyjazną atmosferę

Aplikacje (CV) prosimy przesyłać na adres e-mail: kadry@krakow.nio.gov.pl do dnia 30.06.2024 r. w temacie e-maila prosimy o podanie: „Nr ref. PS/5/2024”
Informujemy, iż ze względu na specyfikę instytucji (podmiot leczniczy będący instytutem badawczym) i charakter pracy, w pierwszej kolejności będziemy rozpatrywali aplikacje kandydatów, którzy posiadają potwierdzoną praktykę i weryfikowalną wiedzę w pracy w instytucjach o podobnym profilu i zakresie pracy.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi przez siebie kandydatami/kami.

Klauzula:
W przesłanej aplikacji (CV) prosimy o zawarcie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji (CV) lub innych dokumentach dołączonych do CV dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę”.
Brak zawarcia w przesłanej aplikacji (CV) powyższej klauzuli jest równoznaczny z odmową wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dodatkowo, w przypadku wyrażenia zgody, prosimy wpisać w przesłanej aplikacji (CV) dobrowolną klauzulę na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w NIOPIB Oddziale w Krakowie

 • Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: iod@krakow.nio.gov.pl
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 • Państwa dane osobowe nie będą nikomu przekazywane.
 • Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 • W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez kolejne 9 miesięcy.
 • Macie Państwo prawo do:
  a) dostępu do swoich danych;
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) usunięcia danych osobowych;
  e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) w przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z RODO;
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Możliwość komentowania została wyłączona.