adult-4402808_1920

(rekrutacja zakończona) Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki

Miejsce pracy:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

Wymagane kwalifikacje kandydatów:
• tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 5 – letni staż pracy, lub
• tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 7 – letni staż pracy,
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.

Kandydaci muszą posiadać nieposzlakowaną opinię, wyróżniać się wysokim stopniem etyki zawodowej i zasad moralnych.

Kandydaci przystępujący do Konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
• deklarację przystąpienia do konkursu na stanowisko objęte konkursem, wraz z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie ul. Garncarska 11, 31-115 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) a także oświadczam, iż uzyskałem informacje dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w związku z udziałem w konkursie.”
• dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
• opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
• inne dokumenty, w szczególności potwierdzające staż pracy,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Kandydaci mogą przedłożyć opinie lub referencje pracodawców z ostatnich 5 lat pracy.

Dokumenty prosimy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko naczelnej pielęgniarki w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krakowie”

na adres: Sekretariat Dyrektora Oddziału Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, ul. Garncarska11, 31-115 Kraków do dnia 30.06.2021. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach.
W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona oceny wstępnej kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja Konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszeń kandydatów w terminie do 14 dni od daty upływu terminu zgłoszeń,
o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania konkursowego zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Spraw Pracowniczych, Płac i Spraw Socjalnych, tel. (12) 63 48 284, (12) 63 48 495, (12) 63 48 476 oraz Naczelna Pielęgniarka tel. (12) 63 48 261.

oprac. AP

Możliwość komentowania została wyłączona.