PROJEKTY UE

Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie realizował projekt:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Całkowity koszt realizacji projektu: 177 941 279,73 zł

Wysokość dofinansowania projektu: 150 584 832,37 zł

Okres realizacji: 01.01.2019 do 30.09.2022

Budżet NIO-PIB Kraków w ramach umowy partnerskiej: 4 115 887,52 zł w tym środki wspólnotowe 3 483 275, 61 zł, krajowe środki publiczne (budżet państwa): 632 611,91 zł.  

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie realizuje Projekt:

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Planowany całkowity koszt realizacji: 177 941 279,73 zł

Wysokość dofinansowania: 150 584 832,37 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2022

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).

06.06.2018r.

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (e-Usługi)

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego: Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (e-Usługi)

Lider projektu: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Data podpisania Porozumienia partnerskiego: 07.03.2018r.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do realizacji projektu:

Realizacja projektu e-Usług pozwoli na udoskonalenie obecnie funkcjonującego systemu zbierania danych i informacji medycznych a także szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych. Projekt zapewni dalszą realizację naszych potrzeb w zakresie zadań związanych z realizacją e-usług nie realizowaną w ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej.

Zakres projektu obejmuje doposażenie podmiotów będących jego odbiorcami w infrastrukturę techniczno-systemową, umożliwiającą prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji oraz wdrożenie e- usług. Przyjęte rozwiązanie opiera się na realizacji funkcjonalności w architekturze rozproszonej, co pozwala na wykorzystanie istniejących już aplikacji, w które wyposażone są poszczególne jednostki objęte Projektem. Projekt zakłada częściowe wykorzystanie zasobów posiadanych przez podmioty lecznicze. W większości podmiotów interwencja projektu będzie polegała na rozszerzeniu posiadanych systemów o wybrane funkcjonalności umożliwiające prowadzenie EDM oraz świadczenie usług elektronicznych będących przedmiotem projektu.

Definiując projekt przez cele mamy tu wyróżniony cel główny i cele szczegółowe. Celem głównym projektu jest umożliwienie efektywnego świadczenia usług medycznych dzięki wykorzystaniu e-usług publicznych przez podmioty lecznicze:

  • Cel szczegółowy – Zapewnienie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz jej wymianę z innymi podmiotami ochrony zdrowia
  • Cel szczegółowy – Umożliwienie podmiotom odpowiedzialnym za zlecanie badań wykonania w trybie on-line zlecenia wykonania badania i odbioru wyników badania.
  • Cel szczegółowy – Udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom.
  • Cel szczegółowy – Umożliwienie on-line rejestracji, zmiany terminu bądź odwołania wizyty przez pacjentów na świadczenia opieki zdrowotnej.
  • Cel szczegółowy – Umożliwienie sprawdzenia on-line wyników badań przez pacjenta.
  • Cel szczegółowy – Umożliwienie przekazywania pacjentowi przez podmiot leczniczy zdefiniowanych komunikatów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. przypomnienie o terminie wizyty, informacja o możliwości sprawdzenia wyników badań).

W planowanej architekturze celom szczegółowym będą odpowiadały moduły. Obecnie w CSIOZ trwają prace nad przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych.