ZREALIZOWANE PROJEKTY UE

Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego jako narzędzie poprawy jakości leczenia onkologicznego w krakowskim Centrum Onkologii

W dniu 28-03-2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu MRPO 01.02.00-12-085/13 pn. „Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego jako narzędzie poprawy jakości leczenia onkologicznego w krakowskim Centrum Onkologii” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Projekt był realizowany od 1 października 2012 do 31 grudnia 2014.

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze zdrowia (w zakresie onkologii, jako jednej z najbardziej istotnych gałęzi medycyny), a w konsekwencji polepszenie jakości życia obywateli.

Realizacja Projektu wspiera rozwój województwa małopolskiego poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych do świadczenia usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie świadczenia usług przez krakowskie Centrum Onkologii.

Cel główny projektu jest realizowany poprzez:

  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w zakresie funkcjonowania jednostki służby zdrowia,
  • ułatwienie zlecania badań a także szybsza i łatwiejsza procedura otrzymywania badań poprzez wykorzystanie możliwości zintegrowanego systemu elektronicznego,
  • jedna, spójna baza pacjentów, pozwalająca na prowadzenie historii choroby pacjenta od momentu pierwszej rejestracji,
  • dostarczenie informacji o posiadanych lekach i materiałach medycznych poprzez wparcie procesu prowadzenia gospodarki lekowej zarówno w aptece szpitalnej jak i w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,
  • podniesienie efektywności pracy i komunikacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
  • wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy regionu.

W projekcie uwzględniono zakup nowego sprzętu informatycznego w tym: komputerów, drukarek oraz serwera bazodanowego.

Efektem końcowym inwestycji będzie zintegrowany system informatyczny wspierający działalność Instytutu w zakresie świadczenia usług medycznych a także działań niepowiązanych bezpośrednio z tymi usługami. Poza gromadzeniem i przetwarzaniem danych medycznych realizacja projektu pozwoli na wykorzystanie technologii telekomunikacyjno-informatycznych w obszarach, w których do tej pory nie były wykorzystywane.