PROJEKTY UE

Projekty UE

Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów

Projekt realizowany z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (POIiŚ) Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Wartość projektu wynosi 13 832 561,07 zł w czym przyznane dofinansowanie (EFRR)
wynosi 11 813 235,45 zł, natomiast wkład własny zabezpieczony z budżetu państwa wynosi
2 019 325,62 zł.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w obszarze diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz wynikająca stąd poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.

Zakres projektu obejmuje prace budowlane i instalacyjne oraz niezbędne zakupy inwestycyjne aparatury i urządzeń medycznych, które w zasadniczy sposób służyć będą poprawie dostępności, podniesieniu jakości i efektywności diagnozowania i leczenia pacjentów, co będzie mieć oddziaływanie ponadregionalne, ze względu na rangę i znaczenie Oddziału w Krakowie, który leczy pacjentów nie tylko z obszaru Małopolski, ale także województw ościennych i całego kraju.

Główny zakres niezbędnych inwestycji, dla których właściwym uzasadnieniem jest przeprowadzona analiza problemów epidemiologiczno-demograficznych, czyli przede wszystkim rosnącej zachorowalności na choroby nowotworowe oraz dalszych niekorzystnych prognoz tym zakresie, a także analiza problemów i potrzeb kadry medycznej oraz pacjentów CO-I Oddziału w Krakowie.

Klinice Ginekologii Onkologicznej do najistotniejszych działań należy: modernizacja istniejącej Pracowni Brachyterapii oraz gabinetów diagnostyczno-zabiegowych i pokoju wzmożonego nadzoru medycznego, poprawa warunków bytowych (socjalnych) pacjentów i jakości nadzoru nad pacjentami, z jednoczesnym zmniejszeniem liczby pacjentów przebywających w jednej sali, zwiększenie i poprawa jakości węzłów sanitarnych, zastosowanie lokalnych instalacji klimatyzacyjnych, wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED, a także wymiana przestarzałego sprzętu medycznego o zastosowaniu diagnostycznym i terapeutycznym.

Klinice Onkologii zaplanowano: wymianę instalacji elektrycznej i wyposażenie w oświetlenie energooszczędne, zastosowanie lokalnych instalacji klimatyzacyjnych, zmianę funkcji niektórych pomieszczeń w celu lepszego wykorzystania powierzchni i dostosowania ich do wymogów higieniczno-sanitarnych, poprawa warunków socjalno-bytowych pacjentów i warunków pracy kadry medycznej.

Zakładzie Patomorfologii Nowotworów dla poprawy dostępności, jakości i skuteczności leczenia w klinikach CO-I Oddziału w Krakowie planuje się: wymianę wyeksploatowanej aparatury i urządzeń niezbędnych do prowadzenia rutynowej diagnostyki morfologicznej u pacjentów, z uwzględnieniem badań diagnostycznych wymaganych do oceny zaawansowania choroby, selekcjonowania chorych do leczenia spersonalizowanego oraz oceny wyników leczenia neoadiuwantowego zgodnie ze standardami unijnymi, dostosowanie urządzeń i aparatury medycznej ZPN do prowadzenia specjalistycznych badań konsultacyjnych (w tym na podstawie cyfrowego zapisu badań laboratoryjnych) dla innych ośrodków medycznych, badań naukowych, prac z zakresu B+R), modernizację urządzeń pracowni ZPN (nowoczesne stanowiska do pobierania i obróbki materiału tkankowego, badań śródoperacyjnych oraz pobierania mrożonych tkanek nowotworowych). W zakresie prac budowlano-remontowych w ZPN planuje się remont wybranych pomieszczeń, modernizację i rozbudowę istniejących instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zmianę aranżacji wynikającą z konieczności dostosowania do standardów UE, adaptacje niektórych pomieszczeń na potrzeby przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej oraz przechowywania badanych preparatów.

W ramach projektu zaplanowano wymianę na nowy przestarzałego sprzętu medycznego, który jest już mocno wyeksploatowany a także zakup nowoczesnej aparatury dla prowadzenia lepszej i skuteczniejszej diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Nowy sprzęt umożliwi szybsze prowadzenie badań, będą one bardziej precyzyjne, a urządzenia posiadać będą wyższe parametry od obecnie posiadanych.