PROJEKTY UE

Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie jako Beneficjent Ostateczny realizuje projekt pn. „Wsparcie procesu poprawy jakości w patomorfologii poprzez wdrożenie standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, na podstawie decyzji o dofinansowanie nr: POWR.05.02.00-00-0004/19.

Realizatorem projektu jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Partner Projektu) we współpracy z Departamentem Oceny Inwestycji Ministerstwa Zdrowia (Lider Projektu).

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości badań patomorfologicznych w podmiotach leczniczych w zakresie patomorfologii poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej związanej z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem pacjenta oraz wdrożenie dobrych praktyk organizacyjnych (standardów akredytacyjnych w zakresie patomorfologii) z uwzględnieniem działań przeciwepidemicznych, a zwłaszcza niwelujących negatywne skutki COVID-19. Intencją projektu jest przede wszystkim poprawa jakości wykonywanych badań patomorfologicznych.

Realizowanie projektu odbywa się na mocy porozumienia PAT-A-0701-45/22 podpisanego pomiędzy NIO-PIB Oddziałem w Krakowie i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 25 lutego 2022 roku. Realizacja Projektu odbywa się w okresie od 1 października 2020 do 30 września 2022.

Pełny opis projektu znajduje się na stronie internetowej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia https://www.cmj.org.pl/patomorfologia/