PROJEKTY UE

Baner UE

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

21 kwietnia 2022 roku została podpisana z Województwem Małopolskim umowa o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji projektu “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”, który współfinansowany będzie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a jego celem jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m.in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

NIO-PIB Oddział w Krakowie otrzyma dofinansowanie na zakup:

  • aparatów do znieczuleń 2 szt.
  • pomp infuzyjnych 10 szt.
  • tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Pracowni TK
  • modernizacji rezonansu magnetycznego
  • Środków do dezynfekcji

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 8 677 855,99 zł w tym:

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 7 376 177,59 zł

wkład własny (15%): 1 301 678,40 zł