PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie realizował projekt „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0092/18

Budżet NIO-PIB Kraków w ramach umowy partnerskiej: 4 115 887,52 zł w tym

  • środki wspólnotowe 3 483 275, 61 zł,
  • krajowe środki publiczne (budżet państwa): 632 611,91 zł.

Całkowity koszt realizacji projektu: 177 941 279,73 zł,

Wysokość dofinansowania projektu: 150 584 832,37 zł

Okres realizacji: 01.01.2019 do 30.09.2022

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum e-Zdrowia (CeZ).