PROJEKTY FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

budzet_panstwa

„Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 6 września 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania pn.” „Program badań w kierunku wykrywania raka płuca” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna.  Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/11/13/2021/43/736

Wartość zadania 285 000 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 285 000 zł.

Termin realizacji: 2021r. – 2023r.

Celem zadania jest zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej wśród populacji objętej programem pn.: ,,Program badań w kierunku wykrywania raka płuca”.

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Kryteria włączenia pacjenta do programu:

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
 • mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),
  i
 • u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
  • z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
  • ekspozycja na radon,
  • chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
  • osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
  • chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).
 •  

Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

Kryteria wyłączenia pacjenta z programu:

 • pacjent z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,
 • pacjent, u którego w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach Programu w kierunku wykrycia raka płuca przeprowadzono badanie NDTK, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian),
 • pacjent, u którego wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania NDTK,
 • pacjent, u którego zdiagnozowano raka płuca przed zgłoszeniem do Programu.

Sposób rekrutacji pacjentów do Programu:

Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarza NIO-PIB Kraków lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Na podstawie wypełnionej przez kandydata do badań Ankiety lekarz NIO-PIB Kraków lub lekarz POZ sprawdza kryteria włączenia i wyłączenia i ocenia czy dana osoba kwalifikuje się do badania, a następnie wystawia Skierowanie na badanie w ramach Programu.

W przypadku kandydatów do badań zidentyfikowanych przez lekarzy POZ są kierowani NIO-PIB Kraków z wypełnioną Ankietą.

Ankiety przesyłane pocztą, pocztą elektroniczną lub osobiście przez pacjentów na badanie. Na ich podstawie wraz ze skierowaniem ustala termin badania

Osoby, których Ankiety są prawidłowo wypełnione i spełniają kryteria włączenia, a nie spełniają kryteriów wyłączenia mają wykonywane badanie NDTK w kierunku wykrycia raka płuca. Osoby, których Ankiety wskazują, że dana osoba nie spełnia kryteriów udziału w badaniu nie kwalifikują się do Programu.

NIO-PIB Kraków stanowi punkt kontaktowy dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz dla osób gotowych poddać się badaniu NDTK.

Koordynatorem programu jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.