Administratorem danych osobowych podawanych w korespondencji elektronicznej będzie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie z siedzibą przy ul. Garncarskiej 11, 31-115 Kraków. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji elektronicznej, zawarte w treści korespondencji, w celu:
• kontaktu z wykorzystaniem poczty elektronicznej z Administratorem danych i jego pracownikami,
• dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami drogą korespondencji elektronicznej,
• przyjmowania zleceń, pism, zgłoszeń, wniosków drogą korespondencji elektronicznej,
• ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji elektronicznej, w w/w celach, jest:
• prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;
• niezbędność w zakresie realizacji umowy zawartej z klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;
• prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami dochodzenia roszczeń, a także podmiotom, z którymi Administrator danych współpracuje i które realizują zadania na rzecz Administratora danych.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do celów związanych z obsługą korespondencji, nie dłużej niż okres zawartej umowy, a w przypadku roszczeń do czasu ich przedawnienia lub rozstrzygnięcia.
Podanie danych do korespondencji elektronicznej jest niezbędne w celu uzyskania kontaktu z Administratorem danych drogą elektroniczną oraz kiedy sposób tego typu komunikacji został uregulowany w umowie.
Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, w przypadku, kiedy przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować pisząc na adres iod@onkologia.krakow.pl