WYKAZ PROWADZONYCH BADAŃ KLINICZNYCH

REKRUTACJA OTWARTA

główny badacz

klinika prowadząca

tytuł badania

numer protokołu

dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda

Klinika Onkologii Klinicznej

Dwuczęściowe, otwarte, randomizowane badanie kliniczne III fazy, porównujące stosowanie gedatolizybu w skojarzeniu z palbocyklibem i fulwestrantem ze standardowym leczeniem u pacjentek z zaawansowanym HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi wcześniej leczonych inhibitorem CDK4/6 w skojarzeniu z terapią niesteroidowymi inhibitorami aromatazy [VIKTORIA-1] 

CELC-G-301

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Badanie fazy III oceniające stosowanie fianlimabu (REG3767, anty-LAG-3) w skojarzeniu z cemiplimabem w porównaniu ze stosowaniem pembrolizumabu u pacjentów nieleczonym wcześniej, nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym czerniakiem [HARMONY]

R3767-ONC-2011

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Badanie fazy 1/2oceniające zastosowanie BMS-986253 w skojarzeniu z niwolumabem lub niwolumabemi ipilimumabem u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi

CA027-002
Rekrutacja do badania czasowo wstrzymana

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy IV prowadzone metodą otwartej próby mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania standardowej dawki dichlorku radu-223 w porównaniu ze standardowymi dawkami innowacyjnego leczenia antyhormonalnego (novel anti-hormonal, NAH) u pacjentów z przerzutowym, opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego (mCRPC) z dominującymi przerzutami do kości, postępującym w trakcie lub po jednym rzucie NAH [RADIANT]

BAY20510

dr Anna Drosik-Kwaśniewska

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane badanie kliniczne 3 fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo, oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo jako terapię adjuwantową po operacji i naświetlaniu u uczestników z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym skóry wysokiego ryzyka [KEYNOTE -630]

MK-3475-630

prof. dr hab. n.med.
Wojciech Jurczak

Klinika Onkologii Klinicznej
Pododdział Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego

Zastosowanie akalabrutynibu
u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową lub chłoniakiem
z komórek płaszcza poddanych allogenicznemu przeszczepowi komórek macierzystych [ACALLO]

PLRG12

FAZA LECZENIA / OBSERWACJI

główny badacz

klinika prowadząca

tytuł badania

numer protokołu

dr n.med. Aleksandra Grela-Wojewoda

Klinika Onkologii Klinicznej

Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie 3 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo adjuwanta Giredestrant w porównaniu do wybranej przez lekarza hormonalnej monoterapii uzupełniającej u osób z wczesnym stadium raka piersi z ekspresją receptora estrogenowego i bez ekspresji receptora HER2 [LIDERA]

GO42784

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Badanie kliniczne fazy II prowadzone jako próba otwarta z randomizacją celem porównania monoterapii ceralasertybem do terapii skojarzonej caralasertybu z durvalumabem u chorych na nieresekcyjnego lub zaawansowanego czerniaka z pierwotna lub wtórną opornością na inhibicję PD-(L)1 [MONETTE]

D533AC00001

dr hab. n. med. Małgorzata Klimek

Klinika Radioterapii

Randomizowane, wielkośrodowe, międzynarodowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo, oceniające durwalumab podawany jednoczasowo z chemioradioterapią radykalną u pacjentów z miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym płaskonabłonkowym rakiem przełyku [KUNLUN]

DC910SC00001

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, badanie kliniczne fazy 3 oceniające MK-6482 w skojarzeniu z lewantynibem (MK-7902) w porównaniu do kabozantynibu, jako druga lub trzecia linia leczenia u pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, u których wystąpiła progresja po wcześniejszej terapii anty PD-1/L1

MK-6482-011

dr n.med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Badanie polegające na długoterminowej obserwacji kontrolnej pacjentów, którzy pokonali rożne rodzaje nowotworów i którzy uczestniczyli w badaniach dotyczących niwolumabu

CA209-8TT

Agata Sałek-Zań

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, kontrolowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2 oceniające cemiplimab stosowany w monoterapii oraz w skojarzeniu z RP1 u pacjentów z zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry [CERPASS]

RPL-002-18

dr Anna Drosik-Kwaśniewska

Klinika Onkologii Klinicznej

Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie kontynuacyjne fazy III mające na celu ocenę długoterminowego bezpieczeństwa i skuteczności pembrolizumabu, u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami, którzy obecnie są w fazie leczenia lub obserwacji

MK-3475-587

dr n. med. Marek Ziobro

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby badanie kliniczne fazy 3 porównujące immunoterapię uzupełniającą Niwolumabem z Ipilimumabem u pacjentów z czerniakiem w stopniu zaawansowania IIIb/c lub IV z wysokim ryzykiem nawrotu po całkowitej resekcji

CA209-238

dr n. med. Anna Drosik-Kwaśniewska

Klinika Onkologii Klinicznej

Badanie fazy III z randomizacją i podwójnie ślepą próbą dotyczące oceny stosowania Pembrolizumabu łącznie z chemioterapią w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z chemioterapią w ramach terapii neoadiuwantowej oraz stosowania Pembrolizumabu w porównaniu z placebo w ramach terapii adiuwantowej w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC)

MK-3475-522

lek.med. Agata Sałek-Zań

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane badanie kliniczne III fazy, z zastosowaniem metody podwójnie zaślepionej próby, z grupą kontrolną placebo dotyczące stosowania Pembrolizumabu (MK-3475) jako monoterapii w leczeniu adiuwantowym nowotworu nerki po nefrektomii (KEYNOTE-564)

MK-3475-564

lek. med. Agata Sałek-Zań

Klinika Onkologii Klinicznej

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa Pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z Aksytynibem w  porównaniu do Sunitynibu w monoterapii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym w pierwszej linii leczenia (mRCC) (KEYNOTE-426)

MK-3475-426