Ikonka telefonu

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

            Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (tj. Dz.U. 2022 poz. 498) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. nr 97. Poz. 443 z późn. zm.)

Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11 31-115 Kraków

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż używanego sprzętu:

Lp.Nazwa urządzeniaNr inwentarzowyRok prod.Wartość minimalna
1Aparat do znieczulenia802/9/12/120068.000,00
Kardiomonitor/ komponent/802/9/12/22006
2Aparat do znieczulenia802/9/1120068.000,00
3Aparat do znieczulenia802/9/1520128.000,00
4Aparat do znieczulenia802/9/14200920.000,00
5Aparat do znieczulenia802/9/17201420.000,00
6Laser z przystawką802/76/0120078.000,00
7Mammotom802/67/0220105.500,00

        Ww. urządzenia można oglądać w Narodowym Instytucie Onkologii w Krakowie
w dniach od  29.04.2024  do 10.05.2024r r. w godzinach 9.00-14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osobą kontaktową   jest p. Lesław Peter – tel. 12 634 83 47. Otwarcie przetargu odbędzie się   24.05.2024r r. o godzinie 10.30 w siedzibie sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży w przypadku zaoferowania ceny niższej od ceny oszacowania.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% oszacowania, które należy wpłacić do dnia 24.05.2024 r. na konto

               Bank PKO SA 39 1240 4722 1111 0000 4849 4805

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi, którego oferta została wybrana, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Oferty pisemne w zaklejonej kopercie z dopiskiem „sprzedaż (podać nazwę
i pozycję urządzenia)” należy składać na Dziennik Podawczy Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału
w Krakowie ul. Garncarska 11 (parter) do dnia 24.05 2024rr. do godz. 10.00.

Okres związania z ofertą wynosi 30 dni.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931,)

Sprzedający zastrzega:

  1. że sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.
  2. prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Odbioru sprzętu należy dokonać do 14 dni od daty zakupu.

Możliwość komentowania została wyłączona.